#00994 4-GrahamNashCSNWallyHeider-Feb16,1969_4x6_300dpi